Penafian

Walaupun segala penelitian telah diambil dalam penyediaan maklumat dalam laman web portal dan blog ini; tiada warranti sama ada nyata atau tersirat diberikan oleh Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia ataupun Kerajaan Malaysia tentang kesempurnaan dan ketepatan maklumat yang diberi, dan Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia dan Kerajaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas apa-apa kesilapan atau ketinggalan yang mungkin berlaku. Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia atau Kerajaan Malaysia tidak sekali-kali boleh dipertanggungkan atau dipertanggungjawabkan bagi apa jua kerugian, termasuk tanpa batasan, kerugian khusus, tidak langsung atau berbangkit yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan atau kebergantungan maklumat yang terkandung dalamnya, sama ada melalui tindakan dalam kontrak atau tort atau selain daripadanya tidak kira bagaimana jua sekalipun